اینجا می‌نویسم...

کردم توبه، شکستیش روز نخست / چون بشکستم به‌توبه‌ام خواندی چست

القصه زمام توبه‌ام در کف توست / یک‌دم نه شکسته‌اش گذاری نه درست...

- ابوسعید ابوالخیر


* این پست هر چند روز یک‌بار تغییر می‌کند و تاریخچه‌ی تغییرات آن در آرشیو، غیرقابل دسترسی است.

* آخرین تغییر: پنج‌شنبه، بیستم اردی‌بهشت ۹۷

دکتر سین